Pole tekstowe: RADIOSTACJA GLIWICE
Oddział Muzeum w Gliwicach

 


Godziny otwarcia Muzeum

 

 

   La provocació de Gliwice

1.  Una torre inusual                     2.

1.  Unusual tower              2. (new)

1. niemiecki Ein Ungewöhnlicher Turm     2.

1.   Resumo                                      2.

     Une tour hors pair

1.  Необыкновенная вышка

* Artykuły

*  Zdjęcia  stare

*  Zdjęcia nowe

* I Konkurs

Autorska wizja muzeum multimedialnego

Andrzej  Jarczewski

Klucznik Radiostacji

 

 

 

Pole tekstowe: Wieża jest dziś unikatem inżynie¬ryjnym w skali światowej. Budulec naszej wieży to drewno mo¬drze¬wio¬we. Belki zostały połą¬czone śrubami mo¬siężnymi. Jest tych śrub 16.100 i ani jednego gwoździa z żelaza! 

Wysokość konstrukcji drewnianej – 111 m, pod¬stawa – 20x20 m, naj¬wyższa plat¬for¬ma: kwadrat o boku 2,53 m. Drabina wiodąca na szczyt ma 365 szczebli.

Zbudowana w roku 1935 wieża znaj¬dowała się stale pod fa¬chową opie¬ką, dzięki czemu jej stan tech¬niczny jest bar¬dzo dobry. Po wojnie dźwigała pionową półfalową an¬te¬nę Radia Ka¬towice oraz (w latach 1950-1956) pracowała jako za¬głu¬szar¬ka Wolnej Euro¬py. Później w głów¬¬¬¬nym budynku pro¬duko¬¬wano m.in. nadaj¬ni¬ki radio¬we średniej mo¬cy na fale średnie. Wieżę wykorzy¬sty¬wa¬no do tech¬nicz¬nych prób na¬daw¬czych, a od kilku¬nastu lat – głównie do łącz¬ności radio¬tele¬fo¬nicznej (Cen¬trum Ratow¬nic¬twa Gli¬wice, tele¬fo¬ny ko¬mórkowe, internet bez¬przewodo¬wy i in.). Na różnych wyso¬kościach zamontowano ponad 70 różnych an¬ten. Wie¬ża sa¬ma za¬rabia na swoje utrzymanie i kon¬serwację.

 

 

 

 

 

 

                       Forfiter

 

         PROVOKADO

                         (książka o prowokacji gliwickiej)